ligaer.no Som en hemmelighet taler vi
Guds visdom, den skjulte.. 1Kor.2,7Hjem.htmlshapeimage_1_link_0
 

Gud har en plan: å dele sin herlighet med oss. Bli med!

Du som leser disse sidene er kanskje enig i mye av det som står her. Du har kanskje endog kommet dit at du stiller spørsmålet: Hvordan skal vi klare å snu avkristningen, stoppe det åndelige og moralske forfallet? Lenge nok har djevelen herjet med oss. Han har drevet oss fra skanse til skanse. Sak etter sak har vi tapt. mange kirker, bedehus og lokaler står tomme. Menigheter slås sammen eller nedlegges. men jeg har gode nyheter!


Jesus sa, mt.16,18:

.. på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

For det første: Det var Jesus som skulle bygge sin menighet. Ikke du og jeg. Står det ikke: 1Kor 11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. 12 Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelsteiner, med tre, høy eller halm, 13 skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort. Herrens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.


Din karakter.. ditt liv i det daglige. Det avslører seg i resultatene av ditt liv. Dårlig karakter gir bare høy og strå. Hvorfor? For du lyder ikke den Hellige ånd. Du lyder ikke ORDET. Du bygger egentlig ikke for Jesus.

Det viktigste er hvem vi bygger for. Bygger vi vårt eget hus, for oss selv, eller bygger vi for Herren. Bygger vi for Herren, men etter vårt eget hode? Står det ikke i Haggai 1,9: Dere venter mye, men se, det blir lite. Dere får det i hus, men jeg blåser det bort. Hvorfor? sier Herren, Allhærs Gud.Fordi mitt tempel ligger i grus, mens dere er travelt opptatt hver med sitt eget hus.

Ja, fint, men jeg bygger på Guds tempel, sier du kanskje. Åja, er du sikker? Bygger du ikke heller din egen tjeneste? Bygger du ikke egentlig for deg selv? For å synes,, at noen skal like deg, respektere deg, beundre deg? Bygger du egentlig for mennesker, eller bygger du etter Guds hjerte? Eller verre: bygger du for kirkesamfunnet du er med i... eller for Staten eller arbeidsplassen som lønner deg? hvor er din lojalitet? Er du egentlig lojal mot Jesus? Og enda mer grunnleggende: Hører du i det hele tatt fra Overhyrden, hva han har å si?

Paulus sier det enda mer direkte, i Fil 2, 20-21: Jeg har ingen som ham (Timoteus), ingen som så oppriktig har omsorg for dere. 21 For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak.

Det er nødt til å finnes en forklaring, for Jesus hadde lovt at det han bygger blir stående, dødsrikets porter (helvetes styringsgruppe) skal ikke få makt over hans menighet. Poenget er enkelt: Vi har ikke bygd Guds menighet. Jakob går rett på sak. Han ser at til endog bønnene våre er bortkastet, om vi har feil motiver. Se Jakob4,3: Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser.

Han sier egentlig: Du søker bare å tilfredsstille dine egne behov. Du har ingen oppriktig omsorg for menigheten, for den enkelte sau eller for lammene. Du pleier ditt eget ego.

Konklusjon:

Det fins en vei framover, og den heter omvendelse. OMVENDELSE fra egne (døde) gjerninger, og tro på Gud.

Når vi er ferdige med oss selv, og selviskheten, Gudsfornektelsen, begynner selve vandringen: Alt som ikke gjøres i tro er synd. Du må begripe at: Trass er jevngodt med spådoms-synd, gjenstridighet er som avgudsdyrkelse. 1Sam15,23.

For det første må enhver lyde sitt kall. Det Gud har gitt deg som livsoppgave, det må du gjøre. Du må overgi deg til det, innvie deg. For det andre må du forstå at det å lyde Gud klarer du ikke uten i tro. Gud har alltid utfordringer for oss som ligger langt over hva vi kan klare i oss selv. Og SELVFØLGELIG: Bli kvitt synden i ditt liv. Den er bare en hengemyr som vil hindre deg. Bekymring er også synd, på linje med rikdommens forførelse Mt.13,22. Omvend deg også fra tvil og vantro! Faste, be, søk styrke i fellesskapet i en levende menighet. Forlat for all del ikke menigheten. Det er der du skal og bør finne styrke til å seire mot synden og fullføre kallet ditt.

For det tredje: Om du ikke allerede har lært det, er det på tide at du innvier deg og lærer å høre fra Gud, lytte til den hellige Ånd. Ordet sier det så enkelt: Mine får hører min røst. David skriver, Salme 63,7:
Jeg tenker på deg når jeg ligger og hviler,og grunner på deg hver nattevakt.

Maria satt ved Jesu føtter, og Jesus sier i Luk. 10,42: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.»

Omvendelse fra døde gjerninger og.. TRO PÅ GUD! Heb. 6,1

Jeg kan vel ikke få sagt det sterkt nok: Vekkelse er ikke en metode. Seier over djevelen i åndskampen er ikke noen linjer på papiret, en bestemt taktikk. Nei seieren bygger på den enkeltes liv i Gud. Den bygger på, forutsetter levende menigheter, organisasjoner, nærradioer, blader, aviser, Tv-stasjoner, internett, levende kristne. Den som ikke bygger med meg, han sprer, sier Jesus.

Dernest: Jo, det fins en strategi, en vei til seier. Jesus vil tale til oss, vise oss veien. Han taler og kaller på menneskene fra solens oppgang til dens nedgang.

Personlig tror jeg at Gud har noen hovedpunkter på programmet. Først og fremst ønsker han å komme på offensiven. Tenk deg Den Levende Gud forsvare sine posisjoner. Nei, til angrep! Vi skal vinne samfunnet, institusjonene, skolene, arbeidsplassene og ikke minst menneskesinnene tilbake.

Jeg tror Gud har noen prioriteringer. Han prioriterer Israel veldig høyt. Dernest tro jeg personlig at abort kommer som nummer 2. Samtidig må vi komme inn i guds kjærlighet. Tenk deg en vekst i kjærlighet: Først lærer du deg å elske jødene. Jesus rev jo ned gjerdets skillevegg,fiendskapet, se mine sider om Israel. Dernest må  vi omvende oss fra hjertets hardhet og elske fostrene i mors liv,  ha medynk med dem. Hva med å åpne sitt hjem for en gravid ungjente? Eller: Start et hjem for gravide og unge mødre!


Nå har Israel en tid vært på dagsorden, oppslutningen om Israel Øker blandt de sanne kristne. Snart kommer tiden for aborten, tror jeg. Vær med, forsvar fosteret. Kanskje veien ligger i å gjenopprette de familiekontorene som daværende AAN hadde, men de solgte seg dessverre til Staten. Nei, vi behøver ikke nødvendigvis proffe fagfolk, lønnet av onkel stat. Vi behøver mennesker med medfølelse og barmhjertighet, som kan komme gravide jenter i møte og hjelpe dem til å ta det rette valget, om mulig.

Familievernkontorer: Livets Rett

Ikke en metode, men kjærlighet

Bønnegrupper

Evangelisering og åndskamp

Kampen for det ufødte liv

I den gjenreisingen som skjer i landet vårt (samtidig som det nok fremdeles går nedover med mange) er det ulike synspunkter på hva vi skal legge hovedvekten på. Noen legger vekt på åndskampen, andre legger vekt på evangeliseringen. Jeg ser at begge deler er like viktige, og bør foregå parallelt. Den største gjenreisingen som er omtalt i Skriften, var gjenreisingen av Jerusalem etter bortførelsen til Babylon. Mens de bygde på muren, måtte de samtidig forsvare seg mot fienden som stadig truet med angrep. Derfor måtte de jobbe med murerskjeen i den ene hånda og sverdet i den andre, eller rettere: Halvparten av folkene var væpnet og sto vakt. Den andre halvparten arbeidet på muren, men med våpenet klart.

Vi kan ikke bare se på at samfunnet går under. Samtidig som vi forkynner dem ordet, må vi hjelpe de nødlidende. Et vellykket eksempel er kristnes innsats i rusomsorgen. Se på Blåkors, Frelsesarmeen, Evangeliesenteret og mange andre. Hardt arbeid, og varige resultater.. om det finnes et åndelig grunnlag, en salvelse til gjennombrudd i den enkeltes liv, og en utholdende kjærlighet. Vi må kjempe om folkeopinionen, om lovgivningen, samtidig som vi evangeliserer, bygger menigheter osv. Men intet av dette vil lykkes om vi ikke arbeider i den Hellige Ånds kraft.


Jesus sa: Uten meg, kan dere intet gjøre. Grunnen til at veldig lite er oppnådd, og mange slag er tapt, er mangelen på kjærlighet og  kraft. Det fins et botemiddel: Bønn og faste. Jesus sa: Ett er nødvendig - samfunnet med Faderen og med Hans Sønn Jesus Kristus.

Ryktene går om at mens menge menigheter er nærmest døende, eller uten slagkraft, begynner en del våkne kristne å samle seg til bønn. Det begynner jo med den enkeltes private bønn og bønn i familien, mellom ektefallene. Dernest kommer bønnemøtene. Noen forkynnere snakker om at de har Ordets og Bønnens tjeneste. Du er feil prioritering: Det viktigeste, selve grunnlaget, er bønnen, slik det står i  Ap. 6,4: Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med Ordet. Gjør heller som Martin Luther. Når han hadde mye å gjøre, brukte han ekstra mye tid i bønn.


Dette er et viktig punkt. Felleskap i bønn. Først må all individualismen og stoltheten dø, slik at vi kan åpne oss for hverandre og føyes sammen til et legeme. Dette skjer effektivt i kollektiv bønn. Den typiske Ola Nordmann er individualist og holder seg borte fra bønnemøter. Det er for smertefullt for han. Ellers liker han godt Jabes bønn - i den muligens feilaktige oversettelsen - som lyder: 1Krøn. 4,10 Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd! Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.


Glem ikke begynnelsen av dette verset: ..om du ville.. utvide mitt landområde.. Det er en ganske pågående bønn. Slike erobringer medfører normalt motstand, problemer... smerte. I en annen oversettelse heter det: Måtte du holde meg borte fra ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte, (Bibelen Guds Ord). Vi må være forberedt på lidelse. Bønn, vekkelse, koster noe for kjøttet, for det naturlige mennesket. Vær villig til å betale prisen.


Bønn er også en kunst, noe vi kan lære.

Dette momentet tar jeg spesielt opp på siden om Fosterdrap. Herren startet for noen år siden en bønnegruppe mot abort i Bergen. Vet du om noen slik gruppe andre steder, eller ønsker du kontakt med oss?

Det er ikke bare bare å oppheve abortlovgivningen. Da får vi en skikkelig utfordring: 14.000 gravide, mange av dem med behov for hjelp.  Før vi tar tak i det, kan det være fint å øve seg med et mindre antall kvinner som overveier: Skal, skal ikke.


Vi kristne må slutte å stole på det offentlige. Vi bør også unngå å bli avhengige av det offentlige. Spesielt gjelder det penger. Erfaringen har vist at om rådgivning overfor gravide som vurderer abort, er avhengig av støtte fra myndighetene, blir det ingen forandring på aborthyppigheten. Vårt mål må være å minske antallet aborter ved å støtte kvinner, jenter, som er er i en vanskelig  stilling. Selvfølgelig skal vi ikke presse den gravide. Det holder med det presset mange av dem blir utsatt for nå, et ofte sterkt press fra omgivelsene til å ta abort. Dessuten får mange ikke egentlig vite hva en abort innebærer.


La oss starte mødrehjem, gjerne også familievernkontorer over hele dette landet! Til det behøves mennesker som er kalt av Gud til å gjøre jobben, og andre som er kalt til å støtte i bønn og med penger!

Flagget, korset, blodet

Bønnemøter

Det er på tide at Guds folk begynner å be. Mange kristne har ikke lært å be. De har ikke opplevd samfunnet med  Faderen og han sønn Jesus Kristus. Bønnemøter er tingen! Prøv å få kontakt med noen som virkelig kan be, som virker i "nådens og bønnens ånd".


Kjenner du igjen vekkelsen?
Jesus sa: Dere gransker skriftene, og tror dere har evig liv i dem, men dere vil ikke komme til meg og få liv.

Om du ikke har intim omgang med Jesus personlig, i ditt lønnkammer (enerom), da kjenner du heller ikke skriftene. Da vil du heller ikke kjenne igjen vekkelsen når den kommer.

Bli kjent med Jesus slik at du får være med på vekkelsen!
Bli frelst, reddet!
Jesus lever! Han sier:
"Jeg er oppstandelsen og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg." Joh. 11,25+ 14,6. Du blir frelst ved å tro at Jesus Døde for våre synder og ble reist opp ved Faderens veldige kraft. Dernest må du bekjenne (si) at Jesus er  Herre. Rom 11.9-10. Ønsker du i dag å bli en annen skapning, da ta kontakt med en levende menighet, en sann kristen du kjenner, eller send epost til oss: kontakt!

 

Guds Plan

Jesus ga ordren: Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Han visste at han ikke kunne komme tilbake før dette oppdraget er fullført, for Faderen hadde sagt det David siterer her:

Herren sier til min herre: «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!»

Dette bibelstedet er så sentralt at det er sitert 5 ganger i NT, og Jesus selv siterer det i Matt, 22,44, Markus 12,36 og Lukas 20,42. Peter sier noe tilsvarende i Ap. 3,21 etter at den lamme mannen i tempelporten ble helbredet:


21 Han må være i himmelen til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn.  


Vi må altså først se den fullstendige gjenopprettelsen - slik at Guds plan for jorda og menneskene fullt ut blir oppfylt. Først da kan Menneskesønnen komme tilbake i sin herlighet. Dermed er det alt for tidlig å ta ferie nå. 

Men jomfruene sovnet.. og våkner igjen

Jesus visste også at etter apostlenes første, sterke tid ville det komme en lang periode med åndelig nedgang før det store gjennombruddet i den ytterste tiden. Han sa i Matt. 25,1-5:


Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.  2 Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke.  3 De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje.  4 Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine.  5 Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.


Hallo! Alle sovnet! Kan det sies klarere? De kristne har nå sovet sin tornerosesøvn i snart 2000 år. Men Prinsen Jesus kommer og vekker henne opp:


6 Men ved midnatt lød et rop: 'Brudgommen kommer! Gå og møt ham!'  7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand.


Siden Jesus klarte å frelse hundrevis av millioner mennesker ved hjelp av sovende jomfruer, hva vil da skje når jomfruene våkner opp? Jo, det blir som Paulus skriver om jødene i Rom. 11,15:

15 Er det blitt til forsoning for verden at de (jødene)  ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død!

 

Vi skjønner derfor at jødene vil spille en nøkkelrolle for mobiliseringen av menigheten i den endelige oppvåkningen. 

Forpaktingen av jorda

Jesus kan ikke vende tilbake før det første misjonsoppdraget er fullført. Da avsluttes perioden når menneskene forpakter jorda, slik et er skrevet i 1. Mos. 1, 26-28:


26 Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han det; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under dere, og råd over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over hvert dyr som rører sig på jorden!


Altså: Oppdraget var å oppfylle jorden med bilder av Gud! Denne planen gikk i knas under syndefallet, og jorda ble i stedet fylt med falne mennesker som altså er slangeyngel, avkom av slangen dvs djevelen - Matt. 12,34, Joh. 8,44. Men når vi blir født på nytt ved Guds ord og ved troen på Jesus, blir vi Guds barn - Gal 3,26, 1Peter 1,23 og 1Joh. 3,9.  Det er slike som skal fylle jorden! Guds plan kommer til å bli fullbyrdet trass i syndefallet! Jesus stadfestet og utdypet det opprinnelige oppdraget i Matt. 28:


18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»


Les nøye! ser du at det står: “gjør alle folkeslag til disipler”. Altså: Hele folkeslag, alle folkeslag. Kan det skrives tydeligere? Dette må sees i sammenheng med for eksempel Johannes Åpenbaring, som viser at til sammen halvparten av jordens innbyggere skal bli drept, se Åp. 6,8 og 9,18. Dette må nok for det meste være slike som ikke søker Gud når trengslene kommer over jorda.

Vår bønn

2. Tess. 1.11:

11 Derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode og med en tro som med kraft viser seg i gjerning.

Luk. 21.36:

36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

Spørsmål

Jeg har skrevet kortfattet, så en god del spørsmål er ikke besvart. Dessuten har jeg ikke sett inn i alle hemmelighetene, foreløpig! Ta gjerne kontakt med spørsmål eller kommentarer.

I de siste dager skal dere forstå det helt, Jer. 23,20

1. August 2010: I de siste månedene har jeg plutselig begynt å se Guds storslåtte plan,  ting som tidligere var skjult. Noe av dette har jeg prøvd å gi videre ovenfor. Det virker som tiden er inne til at vi helt skal skjønne hvilke tanker Gud har i sitt hjerte:


Jer. 23,20 Herrens vrede legger seg ikke før han har satt i verk og fullført de planer han hadde i sinne.  Til sist, i dager som kommer, skal dere skjønne dette helt.


1930-oversettelsen sier det slik:

Jer. 23,20 Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker; i de siste dager skal I forstå det helt.


De følgende avsnitt er eldre, og  tar for seg mer detaljerte  sider av Guds plan.