Jødenes rett til landet er basert på Guds løfte, kjøpsrett, og internasjonal rett.

Jødene fikk landet av Gud. Abraham kjøpte et stykke av det for penger. Josva erobret det fra kanaanittene. Romerne tvang jødene ut derfra i år 70. Etter ca. 1800 år med landflyktighet, pogromer og folkemord på minst 7 millioner jøder, opprettet FN i 1948 staten Israel. FN tilbød araberne en stor del av det landområde Folkeforbundet tidligere hadde gitt til jødene, men araberne avslo. Dermed står Folkeforbundets vedtak og grenser for Israel fast. Likevel hevder f.eks.  Aftenbladet at Israel har okkupert "Vestbredden" osv. Feil! Araberne okkuperer deler av Israel! Se nederst på siden.

Palestina-araberne okkuperer Israel

De gudgitte grensene


Gud lovte Abraham et landområde som er større enn det nåværende Israel. Løftet ble gitt videre til Isak og Jakob (Jakob = Israel). Se kartet nedenfor. Grensenes nøyaktige plassering er usikker.
1Mos. 15,18-21: Den dagen sluttet Herren en pakt med Abram og sa: «Din ætt gir jeg dette landet, fra Egypterelven helt til Storelven, Eufrat, 19 landet som tilhører kenittene, kenisittene og kadmonittene, 20 hetittene, perisittene og refaittene, 21 amorittene, kanaaneerne, girgasjittene og jebusittene.»


Eldre utgave av nettstedet ligaer.no
Fram til høsten 2008 så forsiden til ligaer.no slik ut. Til nyere utgaver er ferdig blir gamle sider liggende på nettet:
- Forside
- Mer om striden
- Abort
- Sodoma
- Ligaenes manifest
- Harald Hæreids taler
- Hvem vi er
- Flere ligaer

Venstre: Makpelahulen. Abraham kjøpte hulen med tilhørende eiendom for 400 sekel sølv.  1Mos23.7-20   Makpela ligger ved Hebron, i Vestbredden, altså Judea og Samaria. Abraham, Isak og Jakob samt deres hustruer skal ligge begravet der.

Abraham fikk to sønner, en med slavekvinnen Hagar og en med den frie kvinnen Sara.  Den første er Ismael, født på vanlig måte. Den andre er Isak, født ved et mirakel, etter at Sara var blitt nitti år og ikke lenger kunne få barn. Ismael begynte å spotte han som var født i følge løftet. Derfor sa Sara: Slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med min sønn. Gud grep inn og fikk Abraham til å sende bort Hagar og Ismael. 1M21.9-10. Derfor har ikke Ismael rett til arv sammen med Isak.
Dermed ser vi at etterkommerne etter Isak, dvs Jakob eller jødene, er de rette arvinger til Makpelahulen og eiendommen ved Hebron. Det er vanlig å regne at araberne stammer fra Abraham, dels gjennom Ismael, dels gjennom Abrahams senere hustru Ketura. De har ingen arverett i Israel. Abraham heter Ibrahim på arabisk.

Til venstre: Kong Herodes bygde et monument over gravstedet - Makpelahulen. I vår tid har det vært bortimot umulig å få adgang til hulen. Selv etter at landområdet rundt den ble erobret under 6-dagerskrigen, var daværende forsvarsminister Moshe Dayan dum nok til å gi nøklene til noen muslimer. Likevel: noen dristige jøder kom seg inn og beskriver den underjordiske hulen.


Senere erobret Israelittene under ledelse av Josva det landet Gud hadde lovt Abrahams etterkommere. Herren hadde fått nok av de opprinnelige innbyggernes grove synder og avgudsdyrkelse. Videre kjøpte David det som nå er tempelplassen 2Sam24.24. Kong Omri kjøpte Samariafjellet 1Kg16,24. Altså: Abrahams (Ibrahims) etterkommere gjennom Isak og Jakob fikk landet av Gud, erobret det, og kjøpte store deler av det.

Til venstre: Modell av Jerusalem med templet - fra det første århundre etter Kristus.

Til venstre: Masada, borgen som noen av  jødene forskanset seg i da romerne i ca år 70 kom for å slå ned jødenes opprør mot okkupasjonen.  Masada er et tragisk monument over jødenes heltemot og romernes brutale nedslakting av til sammen godt over 1 million jøder. Foto.

Jesus hadde profetert at jødene skulle kastes ut og templet ødelegges fordi de ikke tok imot Jesus som Messias - og fordi de ikke tok mot profetene men i stedet drepte dem (Luk.13,34-35). Jødene ble dels slaktet, dels tvunget ut av landet fra ca. år 70 e. kr. Som forutsagt i GT begynte jødene på 1800-tallet å vende tilbake. De måtte for en stor del igjen kjøpe land for penger og de dyrket det opp etter ottomanenes (muslimenes) vanstyre.

Jødenes rett til hele Israel i følge vedtak i Folkeforbundet innebærer at hele vestbredden, inklusive Hebron samt Gaza, med Gusj Katif, tilhører Israel. Det siste kommer fram av artikkel nedenfor som opprinnelig ble publisert i Aftenposten i 2002. Dessuten har Israel ut fra Guds løfter rett til et mye større landområde i følge landløftet. Se høyre spalte nedenfor.

Muslimsk etnisk rensing

 1. -Araberne (muslimene) gjør krav på herredømme over hele verden. De som ikke vil underkaste seg regnes å tilhøre "krigens hus", og skal utslettes.

 2. -Etter 2. verdenskrig kastet muslimene jødene ut av stort sett alle araberlandene. Nå holder de på å presse både jøder og kristne ut av de såkalte Israelsk okkuperte områdene, dvs. Judea og Samaria (kalt Vestbredden).

 3. -Muslimene er så ekspansive at de presser Israel til å kaste sine egne  innbyggere ut av Gusj Katif (Gazastripen) og Hebron, områder som rettelig er Israelske.

 4. -Det er altså Islam og araberne som praktiserer etnisk rensning. I Israel derimot (utenom Judea og Samaria samt Gaza), bor det godt over 1 million arabere som fritt praktiserer sin religion.

Misunnelse?

Av Harald Hæreid, sivilingeniør og TV-produsent


Dette ifølge FNs charter, artikkel 80 og vedtak i Folkeforbundet.


I 1920 ga daværende Folkeforbundet et mandat til Storbritannia:  Opprett ”et jødisk hjemland” i Palestina. Palestina omfattet den nåværende staten Jordan og alt landet vest for elven. Palestinamandatet ble justert i 1922 ved at Folkeforbundet opphevet jødenes rett til å slå seg ned øst for elven Jordan, i daværende Transjordan. Verden har glemt at palestina-araberne da fikk sitt Palestina, nemlig Jordan.


FN foreslo i resolusjon UN 181 en delingsplan for den 1/4 av det opprinnelige Palestina som Folkeforbundet lot jødene beholde. Hensikten var altså å la araberne få enda mer. Jødene aksepterte planen, men araberne ville ha hele Palestina. Dermed mistet araberne muligheten til å få iverksatt UN 181.


Egypt, Syria, Transjordan, Libanon og Irak angrep 15 mai 1948 Israel, som var opprettet dagen før. Med denne selvtekt viste araberne enda tydeligere at de var imot delingsplanen og ikke respekterer FNs charter, artikkel 80 som opprettholder vedtakene i Folkeforbundet.


Det er palestina-araberne som okkuperer israelsk territorium, og ikke motsatt, som mange tror. Araberne avviste og stanset FN-resolusjon 181, og kan ikke senere bruke denne til å hevde at Israel okkuperer ”palestinsk” område vest for Jordan..


Under 2. verdenskrig skjedde det et folkemord i tyske gasskammere. Dette kunne gjennomføre fordi britene trenerte jødenes bosetting i ”hjemlandet”, og fordi motviljen mot jødene var sterkt utbredt. På grunn av desinformasjon vokser jødehatet nå igjen. Situasjonen i Israel så vanskelig at mange jøder kvir seg for å flytte dit. Dette kan føre til nye lidelser – også folkemord - for millioner av jøder – endog i Israel.


Til overveielse: Araberne/muslimene må akseptere Israel. De bør integrere de såkalte palestinske flyktninger i det romslige Jordan, som er selve Palestina, eller i andre arabiske land. Stans støtten til araberne, dersom støtten benyttes til selvtekt og overfall. Hjelp palestina-araberne hjem til Jordan og hjelp jødene hjem. Støtt Israel, det eneste demokratiet i Midtøsten, mot ikke-demokratiske fiender. Handle mot Israel som mot en likesinnet nabo!


Norske politikere, dere er noen hyklere. Eller vet dere ikke bedre?
Så langt Harald Hæreids artikkel i Aftenposten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stort sett hele verden ser på palestina-araberne med velvilje. Særlig virker det som mange sosialister og andre venstrorienterte holder med palestinaaraberne. De er jo fattige, ofte arbeidsløse. De ligner en pariakaste. Jødene derimot er  mer velstående, vellykkede, dominerer deler av kulturlivet, verdensøkonomien osv.

Det fins 2 hovedgrunner til denne forskjellen:

 1. 1)De som velsigner Abraham (og de som arvet hans løfte) vil Gud velsigne. Den som forbanner Abraham vil Gud forbanne - 1Mos.12,3. Hatet fra mange muslimer overfor Israel er hovedgrunnen til deres fattigdom og fornedrelse. Dette hatet har sin bunn i misunnelse. (Og ligner på den misunnelse vi dessverre kan se oss kristne i mellom).

 2. 2)Gud sa om Ismael:
  Han skal bli et villesel av en mann.
          Hans hånd skal være vendt mot alle
          og alles hånd mot ham;
          han skal slå seg ned
          like for ansiktet på alle sine frender

Kanskje det faktisk er slik at palestina-araberne (eller palestinerne) stammer fra Ismael? De er stadig i konflikt med andre, og med sine egne. De bor rett for ansiktet på jødene.

Fins det noen løsning?

Ismaels mor var slavinne og het Hagar - 1Mos 16. Da slavekvinnens sønn spottet Isak, Saras sønn, jagde Sara slavinnen og Ismael ut. Herren (Gud) var barmhjertig mot Hagar og sendte en engel ut til henne i ørkenen. Herrens engel sa til Hagar: Gå tilbake til din frue, og bøy deg under hennes hånd! (vers 9) Dette er en mulig løsning for palestinaarabere, som kanskje er nåtidens Ismaelitter. For dem som stammer fra Abrahams ekteskap med Ketura (1Mos 25,1-6) kan de  gjøre som Abraham gjorde den gang: Han sendte sine 6 sønner han fikk med med Ketura østover.


I alle tilfeller taler bibelen om at det skal komme minst en periode med fred rundt Israels grenser. Dette skjer like før Gogkrigen, se Esekiel 38, 7-12:


Rust deg og gjør deg klar, du og alle dine skarer som er samlet hos deg. Du skal vokte dem.  8 Når lang tid er gått, skal du kalles til tjeneste. Og når årene er omme, skal du komme til et land som er bygd opp igjen etter krig og herjing, og hvor folket er ført sammen fra mange folkeslag til Israels fjell, som lenge lå øde. De ble hentet hjem fra folkene, og nå bor de alle trygt.  9 Dit skal du dra opp. Du skal komme som et uvær og dekke landet som en sky, du og alle dine fylkinger og mange folk med deg.
    10 Så sier Herren Gud: Den dagen skal tanker stige opp i ditt sinn; du skal legge onde planer 11 og si: «Jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, gå mot
fredelige folk som bor trygt. De bor alle på steder som er uten murer og verken har bommer eller porter. 12 Jeg vil rane og røve og ta bytte og vende hånden mot det som er reist av ruiner, mot et folk som er ført sammen fra andre folkeslag. Nå skaffer de seg fe og gods, der de bor ved jordens navle.»


Langvarig fred er svært vanskelig å få til i praksis. Men for Gud er  alt mulig, og Bibelen antyder en slik løsning i Salme 87,4:

Jeg regner Egypt og Babylonia
        blant dem som kjenner meg.
        Om dem som bor i Filisterland,
        Tyrus og Nubia,
        heter det: «De er født der.»

 

Uttrykket "De er født der" viser til versene foran. Salmen sier altså at Gud regner det som om Filisterlandets (Gaza sine) innbyggere er født i Sion, i det himmelske Jerusalem. Det er altså Jesus som er løsningen. Hans død og oppstandelse banet vei for at alle kan bli født på ny. Alle kan få oppleve at Jesus er Fredsfyrsten, han som stiftet fred ved sitt blod på korset.