Kl. 6 på morgenen vekket Herren meg med drømmen om aktivitetshuset. Først skjønte jeg ikke hva det var. Jeg bare så bare meg selv inne på kontoret til et firma som var drevet av 3 utlendinger. De holdt på med handel, mest import, tror jeg.


Jeg drev med forskjellige ting der inne, og fikk bruke deres lokale og utstyr mv. Innenfor var et et rom til venstre. og muligens et til høyre. Det til høyre var mørkt, og jeg så det egentlig ikke.


I kontoret til venstre var det mye folk og stor trafikk, ja over alt var det full aktivitet. Etter en stund la jeg merke til at en gruppe som brukte rommet. En av dem skrev noe på et papir eller ei bok. Så la en av dem penger i ei krukke som sto der. Tanken slo meg at jeg burde gi ei krone for avisa som jeg nettopp hadde lånt, og som kosta 10 kroner.Da jeg skulle til å gå, kom det en ny gjeng med folk på vei til det innerste rommet. Jeg la merke til at det var flest voksne, men også et par jenter på ca 10 år.


Jeg gikk ut av disse kontorene og havnet i et rom hvor det sto en grå stilig sofa til høyre. Oppi den lå en masse sengetøy, bl.a. en eller flere tykke dyner. Jeg løftet vekk ei dyne for å lete etter noe som jeg ikke fant. Så kom det inn ei eldre dame, som jeg først trodde jeg hadde sett før. Hun la seg i sofaen.Det er mulig jeg har sett disse ”små” rommene i en tidligere drøm, tenkte jeg. Prøvde å spørre dama, men hun forsto ikke norsk. Hun snakka bare russisk, og ikke et ord engelsk.


Deretter så jeg, fra dør/vindu ned i en lang sal, kanskje 50-70 m x 10-30 m (heller smalere), kanskje 10-15 m under taket, nydelig dekorerte vegger, marmor eller lignende på gulvet. Der var det et mylder av travelt opptatte folk. Langs veggene så jeg kunstmalere m staffelier. Midt på gulvet et eller flere lange bord hvor noen arbeidet med saker eller bilder som lå på bordene. Jeg så alt meget detaljert en kort stund, men husker ikke alt nå.


Denne åndsfylte drømmen sluttet med at jeg sa høyt, slik at jeg våknet av det: Det var en sal så fantastisk, kanskje 100 mennesker!

Drømmen om aktivitetshuset

Bibelen om endetidens innhøsting og vekkelse

  1. -Guds plan: 1Mos. 1, 28: Å fylle jorda med mennesker som er skapt i Guds bilde. Adam og Eva falt, og bildet ble ødelagt. Likevel: Vi troende er skapt i Guds bilde. Befalingen gjentas av Jesus i Mt. 28, 19. Merk at hele folkeslag skal bli disipler.

  2. -Bibelens profetier: Spesielt Åp. 5, 9. Trengslene får komme fordi Jesus ga oss en utvei. Alle som vil kan bli frelst. Vreden rammer derfor bare motstanderne.

  3. -Guds mål med menigheten: Vi skal vokse opp til enhet og til modenhet, Ef. 4, 13. Vi er lys og salt - altså: Vi skal forandre samfunnet.

Etter at jeg våknet spurte jeg Herren: Hva er dette? Han svarte: Aktivitetshuset.

Jeg skjønte at han huset er et bilde på en levende menighet. Men hva betyr de forskjellige detaljene i drømmen, spurte jeg Herren. Gradvis har jeg begynt å forstå: I den store salen, festsalen, maler de bilder av Kristus, av Jesus. Disse bildene blir masseprodusert (litografi mv?) på bordene i midten. Poenget er altså at de først finner ut hvordan Kristus ser ut, deretter maler de Kristus for øynene på menigheten (Gal. 3,1). Kristus blir preget inn i oss. Slik begynner menigheten å ligne på Kristus.


Det var ca. 100 personer der. Merk: 100 fold (1Mos 26,12 + Matt. 13,8), og at Jesus sa: Sett dere i flokker på 50 (Luk 9,14), dvs. uten kvinner og menn (brødunderet). Merk at Jesus delte flere tusen mennesker opp i mindre grupper for (underforstått) gjennom gruppens leder å dele ut brød til alle. Slike forsamlinger på ca. 100 kan dannes spontant, ut fra folks bekjentskapskrets, og får lett en naturlig leder. Ca 100 er også grensen for hvor mange mennesker en person kan opprettholde kontakten med. De fleste menigheter vokser ikke utover dette nivået. Jeg mener at i følge skriften er det da på tide å dele seg! La oss forberede oss på forfølgelse, og på vekkelse. Disse menighetene kan selvfølgelig ha større felles arrangementer, om det lar seg gjøre.

 

Men hva med kontorene i begynnelsen av drømmen. De tre eierne av firmaet som holder til i kontoret er Faderen, Sønnen, DHÅ. De er jo utlendinger her på jorda, slik vi er! Se Heb. 11,13 mv.

 

Merk at jeg ville betale tiende for avisa jeg lånte. Men alt det vi bruker her nede tilhører "kontoret" ikke sant? Merk også den russiske dama som sov på sofaen. Jeg tror det er et bilde på at menigheten viser omsorg mot de fremmede, etter Guds eget ord. På den måten kan vi vinne mange.

Videre tror jeg at det som foregikk på det innerste rommet til venstre kanskje er et symbol på at menigheten hjelper ikke troende mennesker som har behov.

 

Det mørke, usynlige rommet var et virkelig mysterium for meg, aktiviteten var jo skjult. Men nettopp dette er poenget: Bønnens tjeneste er skjult, slik Paulus skildrer i 1Kor12,23. Bønnen fører til at det blir flere kristne, altså til at menigheten formeres. Det med forplantningen pleier vi å være sjenert for. Det viser normale mennesker ikke fram.

Noen av de andre detaljene i drømmen er uklare for meg til nå, men muligens ser jeg det klarere etter hvert.

 

Aktivitetshuset er den rake motsetning til min tidligere drøm om Horehuset, som er et bilde på en forgiftet menighet, ja på en forgiftet kristenhet.

Et bilde på en levende menighet

Tydning av drømmen

Et neste skritt er menighetens plass. Det er menigheten som skal forkynne Guds visdom (Guds plan) for maktene og myndighetene i himmelrommet. Ef. 3,10. Det er menigheten som er Sannhetens støtte og grunnvoll. 1Tim3,15. Gud er avhengig av menigheten. I vår tid ser Kristus (Jesus) på sin egen kropp, som er menigheten. Den er svak og kraftesløs. Men på samme måte som Abraham vakler ikke Jesus i sin tro på at ved Guds kraft skal menigheten bli vital og fruktbar!


Guds plan er at menigheten og den enkelte skal reises opp til modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Det er menigheten som ved Guds kraft skal gjøre jobben. Salvet av Den Hellige Ånd skal vi innta by etter by. land etter land. Les Ef. 4,11-16:
11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.
   
14 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. 15 Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.


Har du orket å lese så langt som hit? Da er det håp om at du kan ta imot budskapet. Nøkkelen til full seier for Guds Rike er at forkynnerne bygger opp menighetene. Forkynnerne er hele korpset av de fem tjenestene: Apostler, profeter, evangelister, hyrder (pastorer) og lærere. Se Ef. 4. Alt dette er Guds verk: Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til Gode gjerninger, som Gud har lagt ferdig foran oss fra før verdens grunnvoll ble lagt. Hør for eksempel forkynnelse, taler, fra Harald Hæreid, i form av radioprogrammer eller lydfiler.

Guds hemmelige våpen: menigheten + forkynnerne

Flagget, korset, blodet

Et bønnens hus for alle folk!

I neste omgang minte Herren meg om noe han hadde sagt rett etter at jeg fikk drømmen: Jesaja 56,6-7 m.fl. :
Og de fremmede som holder seg til Herren for å tjene ham og for å elske Herrens navn, og for å være hans tjenere, alle de som holder sabbaten, så de ikke vanhelliger den, og som holder fast ved min pakt, 7 dem vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem glede seg i mitt bønnehus. Deres brennoffer og slaktoffer skal være til behag på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

Drømmen - og den virkeligheten vi ser rundt oss - viser at en av de største svakhetene ved Guds Rike i dag er mangel på bønn. De fleste kristne vet ganske enkelt ikke hva bønn egentlig er. De har ingen glede av å be. De har ikke opplevd den gleden ved bønn som Herren lover:
.. de fremmede.. vil jeg føre til mitt hellige berg og la dem
glede seg i mitt bønnehus.
Merk at Herren lovte denne gleden! La oss trenge oss inn på Herren så han i sin nåde gir oss den! Da blir det lett å be, ja en nytelse.

2 Krøn 7,13-14 Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, 14 og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land.

Sannelig, Herren har lukket himmelen, men nå begynner den å åpne seg. Guds folk har begynt å be. La oss trenge enda mer inn på Han så han hører fra himmelen og leger landet vårt.

Ef. 5,32:Dette er et stort mysterium; jeg tenker på Kristus og menigheten.

To slag menigheter:

Horehus-menigheten: Se horehuset, og Aktivitetshuset = Den Levende Menigheten.